Otepää Muusikakooli põhimäärus

§ 1 REGULEERIMISALA

Otepää Muusikakooli (edaspidi Muusikakool) põhimäärus sätestab muusikakooli täieliku nime ja asukoha, kooli liigi vastavalt huviharidusstandardile, kooli tegevuse eesmärgid ja ülesanded, struktuuri ja struktuuriüksuste ülesanded, kooli juhtimis- ja õppekorralduse, koolitöötajate ja õppurite õigused ja kohustused, kooli finantseerimise, majandamise ja asjaajamise alused, kooli ümberkorraldamise ja tegevuse lõpetamise alused ja korra ning põhimääruse muutmise korra.

§ 2 ÜLDOSA

(1) Otepää Muusikakool on Otepää Vallavolikogu (edaspidi vallavolikogu) poolt asutatud Otepää Vallavalitsuse (edaspidi vallavalitsus) hallatav huvikool.

(2) Muusikakooli täielik nimi on Otepää Muusikakool.

(3) Muusikakooli nimi võõrkeeltes on:
1) inglise keeles Otepää Music School
2) saksa keeles Die Musikschule von Otepää
3) soome keeles Otepään musiikkikoulu

(4) Muusikakooli asukoht on Koolitare 7, Otepää, Valga maakond.

(5) Muusikakooli teeninduspiirkond on Otepää valla haldusterritoorium. Väljastpoolt teeninduspiirkonda võib muusikakooli vastu võtta õpilasi vastavate kokkulepete alusel nende omavalitsustega ja/või lapsevanematega (hooldajatega), kes osalevad muusikakooli tegevuskulude katmisel.

(6) Muusikakoolil on oma sümboolika ja valla vapi kujutisega pitsat.

(7) Muusikakooli õppekeel on eesti keel.

(8) Muusikakool juhindub oma tegevuses Eesti Vabariigis kehtivatest õigusaktidest, Otepää valla õigusaktidest ning käesolevast põhimäärusest.

§ 3 TEGEVUSE EESMÄRK JA ÜLESANDED

(1) Muusikakooli tegevuse eesmärk noortele muusikahariduse andmine riiklikust huvihariduse raamõppekavast lähtuvalt.

(2) Muusikakool võib oma põhitegevuse kõrval ja seda kahjustamata anda täiskasvanute vabahariduslikku koolitust, korraldada seminare ja kursusi, arendada kontserttegevust, tegeleda õppematerjalide kirjastamisega ja õppevahendite valmistamisega, välja üürida muusikainstrumente ning osutada tasulisi teenuseid vastavalt vallavalitsuse poolt kehtestatud hinnakirjale.

(3) Muusikakooli ülesandeks on noorte loomevõimete avastamine ja kavakindel arendamine, professionaalse muusikahariduse õppeks tarviliku ettevalmistuse andmine ja kohaliku kultuurielu edendamine Eesti kultuuritraditsioonide alusel.

§ 4 STRUKTUUR JA STRUKTUURIÜKSUSTE ÜLESANDED

(1) Muusikahariduse andmine toimub õppeastmete kaupa:

1) eelkool 1-2 aastat;
2) põhikooli noorem aste 1.-4. klass;
3) põhikooli vanem aste 5.-7. klass;
4) lisa-aasta(d).

(2) Õppeastmete ülesanded:

1) Eelkooli ülesandeks on õpilaste mängult õppimisele suunamine, eelduste väljaselgitamine ja eriala valikule suunamine;

2) Põhikooli noorema astme ülesandeks on loomevõimete kavakindel arendamine tulenevalt huvialade õppekavades püstitatud eesmärkidest.

3) Põhikooli vanema astme ülesandeks on jätkuv loomevõimete kavakindel arendamine ning professionaalse muusikahariduse omandamiseks ettevalmistamine tulenevalt huvialade õppekavades püstitatud eesmärkidest.

4) Lisa-aastate ülesandeks on põhikooli edukalt läbinud ja professionaalse muusikahariduse omandamisele orienteeritud, selleks eeldusi omavatele noortele järjepideva õppe võimaldamine kuni üleminekuni kutsehariduse omandamisele.

§ 5 ÕPPEKORRALDUS

(1) Muusikakooli õppekorralduse aluseks on huviharidusstandardi ja huviala riikliku raamõppekava alusel koostatud kooli huvialade õppekavad.

(2) Muusikakooli huvialade õppekavad kinnitab direktor.

(3) Muusikakooli huvialade õppekavad registreeritakse Eesti Hariduse Infosüsteemis.

(4) Õpe muusikakoolis toimub õpperühmades ja individuaalselt. Õpperühmade suuruse ja moodustamise alused kehtestab vallavalitsus.

(5) Õppeaasta koosneb õppeperioodist ja õppevaheaegadest:

1) Õppeaasta algab 1. septembril ja kestab uue õppe alguseni järgmisel kalendriaastal.

2) Õppeperiood on vähemalt 35 õppenädalat ja jaguneb neljaks õppeveerandiks.

3) Õppeperioodi arvestusühikud on õppetund, õppepäev, õppenädal, õppeveerand, poolaasta.

4) Õppevaheaegade osas lähtub muusikakool haridus- ja teadusministri määrusega kehtestatud õppeaasta koolivaheaegadest.

5) Õppurite nädalakoormus õppetundides määratakse muusikakooli huvialade õppekavadega.

6) Õppetundide arv ja nende järjekord õppepäevas määratakse tunniplaanis, mille kinnitab muusikakooli direktor.

(6) Õppurite hindamisel lähtutakse hindamisjuhendist, mille kinnitab muusikakooli direktor.

§ 6 KOOLITÖÖTAJAD JA ÕPPURID

(1) Koolitöötajad on pedagoogid (direktor, õpetaja, kontsertmeister) ja kooli teenindav personal.

(2) Koolitöötajate õigused, kohustused ja vastutus tulenevad kooli põhimäärusest, töösisekorraeeskirjadest, ametijuhendist, töölepingust ja seadustest. Personaliga sõlmib, muudab ja lõpetab töölepingud muusikakooli direktor.

(3) Koolitöötajate üldised kohustused on:
1) töötada vastutustundega, arvestades muusikakooli huvialade õppekavasid;
2) säilitada ja täiendada kvalifikatsiooni vastavalt muusikahariduse nõuetele ja õppeasutuse eripärale;
3) tagada õpilaste võimetekohane areng;
4) hoolitseda õppetööks vajalike materjalide ja vahendite säilimise ning täiendamise eest;
5) võtta osa õpilaste hindamisest, esinemistest ja muusikakooli korraldatud üritustest;
6) täita õppetööd kajastavaid dokumente kooskõlas kehtestatud nõuetega.

(4) Koolitöötajatel on õigus saada teavet oma tööd ja töötingimusi puudutavate dokumentide kohta, võtta osa atesteerimisest, taotleda võimalust kvalifikatsiooni täiendamiseks korraldatud üritustel osalemiseks ning avaldada arvamust muusikakooli tööd ning arengut puudutavates küsimustes.

(5) Õppuril on õigus:

1) tutvuda enne kooli õppima asumist ja õppimise ajal kooli õppekava, põhimääruse ning kodukorraga;
2) nõuda huviala õppekavale vastavat tegevust ning soovi ja võimaluse korral õppida lisaaineid;
3) osaleda valitud esindaja kaudu kooli hoolekogu tegevuses;

(6) Õppur on kohustatud:
1) järgima kooli kodukorda;
2) hoidma kooli kasutuses olevat vara

(7) Kool tagab õppuri koolis viibimise ajal tema tervise kaitse.

(8) Õppurite muusikakooli vastuvõtmise, muusikakoolist väljaarvamise ja muusikakooli lõpetamise tingimused ja korra kehtestab vallavalitsus.

§ 7 KOOLI JUHTIMINE

(1) Muusikakooli juhib direktor, kes peab tagama kooli tulemusliku toimimise, vastutab kooli üldseisundi ja arengu ning rahaliste vahendite sihipärase ja otstarbeka kasutamise eest vastavalt talle seadusega antud pädevustele ja kohustustele.

(2) Direktor:
1) vormistab õppureid ja koolitöötajaid puudutavad ning muusikakooli juhtimisel langetatud otsused käskkirjaga.
2) kutsub kokku nõupidamisi ja koosolekuid;
3) tagab õpilaskonna ja töötajaskonna komplekteerimise;
4) koostab ja kooskõlastab hoolekoguga muusikakooli töösisekorraeeskirja ning esitab selle kinnitamiseks tööinspektorile;
5) määrab pedagoogilised koormused vastavalt kooli huvialade õppekavadele ja tunnijaotuskavale kooskõlas pedagoogidega sõlmitud töölepingu tingimustega;

(3) Muusikakoolil on õppenõukogu, kelle ülesandeks on kooli õppetegevuse analüüsimine ja hindamine ning selle juhtimiseks vajalike otsuste tegemine.

(4) Õppenõukogu liikmeteks on õppe- ja kasvatustegevusega seotud koolitöötajad.

(5) Õppenõukogu tööd juhib direktor.

(6) Õppenõukogu töökord:

1) Õppenõukogu töövorm on koosolek.

2) Õppenõukogu koosolekud toimuvad üldjuhul vähemalt üks kord õppeveerandis.

3) Õppenõukogu on otsustusvõimeline, kui koosolekust võtab osa üle poole õppenõukogu
liikmetest.

4)Päevakorras märgitud otsuseid võtab õppenõukogu vastu hääletamise teel.

5) Õppenõukogu koosolekud protokollitakse.

(7) Muusikakooli hoolekogu on Huvikooli seaduse alusel kooli juures tegutsev organ, kelle ülesandeks on suunata kooli muusikakooli tegevust ning teha ettepanekuid muusikakooli direktorile ja vallavalitsusele muusikakooli arengu, vara ja eelarvega seotud küsimustes.

(8) Viie- kuni üheksaliikmelise hoolekogu moodustab vallavalitsus.

(9) Hoolekogu koosseisu kuulub vallavolikogu esindaja, vähemalt üks õppe- ja kasvatustegevusega seotud koolitöötajate ja õppurite esindaja ning lastevanemate ja kooli toetavate organisatsioonide esindajad.

(10) Esindajad valitakse hoolekogusse vallavolikogu, kooli õppenõukogu ja lastevanemate üldkoosoleku poolt kolmeks aastaks.

(11) Hoolekogu töökord:
1) Hoolekogu töövorm on koosolek.
2) Oma töö korraldamiseks valib hoolekogu oma liikmete hulgast esimehe ja aseesimehe.
3) Hoolekogu korralise koosoleku kutsub vähemalt üks kord kvartalis kokku hoolekogu esimees, tema äraolekul hoolekogu aseesimees.
4) Hoolekogu erakorralise koosoleku võib kokku kutsuda vähemalt kolme hoolekogu liikme, muusikakooli direktori või vallavalitsuse ettepanekul.
5) Hoolekogu on otsustusvõimeline, kui koosolekul on esindatud vähemalt 50%+1 hoolekogu liikmetest.
6) Erakorralise koosoleku toimumisest informeeritakse kõiki liikmeid kirjalikult vähemalt viis päeva ette.
7) Hoolekogu koosolekutest võtab osa muusikakooli direktor. Hoolekogu esimehe loal võivad koosolekutel osaleda ka teised isikud.
8) Hoolekogu koosolekutel arutamisele tulevate küsimuste ettevalmistamist ning hoolekogu liikmete materjalidega tutvustamist korraldab hoolekogu esimees.
9) Hoolekogu otsused võetakse vastu lihthäälteenamusega. Häälte ühtlasel jagunemisel otsustab hoolekogu juhataja hääl.
10) Hoolekogu koosolekud protokollitakse. Vastuvõetud otsused vormistatakse kirjalikult hoolekogu esimehe ning protokollija allkirjaga ning need on täitmiseks kooli juhtkonnale.
11) Hoolekogu koosolekute protokollid koos muude hoolekogu töösse puutuvate materjalidega säilitatakse direktori kabinetis ühtsetel alustel muude kooli dokumentidega.
12) Hoolekogu õppeaasta jooksul tehtud töö aruande esitab hoolekogu esimees üks kord õppeaastas kooli lastevanemate üldkoosolekule ja vallavalitsusele. Aruanne kajastab õppeaasta jooksul tehtud tööd ja ja plaane uueks õppeaastaks.

§ 8 FINANTSEERIMISE JA MAJANDAMISE ALUSED

(1) Muusikakoolil on oma eelarve, mis on üks osa valla eelarvest ja võib olla oma pangakonto.

(2) Muusikakooli finantseeritakse vallaeelarvest. Muusikakool võib pidaja kaudu saada vahendeid ka sihtotstarbeliste eraldiste, toetuste ja annetustena ning tasulistest teenustest.

(3) Muusikakooli finantseerimisel osalevad lapsevanemad, makstes õppetasu. Õppetasu kasutamise otsustab vallavolikogu.

(4) Õppetasu määrad ning tasumise korra kehtestab vallavalitsus hoolekogu ettepanekul.

(5) Koolil on õigus põhitegevuse finantseerimise eesmärgil saada tulu tasulistest teenustest (k.a. lastevanemate kulul tegutsevad muusikaringid), võtta vastu pidaja kaudu sihtannetusi sponsoritelt ning taotleda toetusi fondidelt arenguprojektide finantseerimiseks.

(6) Muusikakooli finantstegevust juhib direktor.

(7) Muusikakooli raamatupidamise arvestust peab vallavalitsus.

(8) Muusikakooli vara valdamist, kasutamist ja käsutamist reguleerib vallavolikogu poolt kehtestatud vallavara valitsemise kord.

(9) Kool esitab oma tegevuse kohta statistilisi ja eelarve täitmise aruandeid õigusaktidega kehtestatud tähtaegadel ja korras.

§ 9 ASJAAJAMISE ALUSED

(1) Asjaajamine muusikakoolis toimub vastavalt Vabariigi Valitsuse kehtestatud asjaajamiskorra ühtsetes alustes sätestatule.
 
(2) Asjaajamine koolis toimub lähtuvalt arhiiviseaduses, avaliku teabe seaduses, isikuandmete kaitse seaduses, digitaalallkirja seaduses, märgukirjale ja selgitustaotlusele vastamise seaduses, Vabariigi Valitsuse kehtestatud asjaajamiskorra ühtsetes alustes ja Otepää Muusikakooli asjaajamiskorras sätestatust.

(3) Muusikakooli asjaajamise keel on eesti keel.
 
(4) Muusikakooli asjaajamist reguleeritakse asjaajamiskorraga, mille kehtestab kooli direktor käskkirjaga.

§ 10 ÜMBERKORRALDAMISE JA TEGEVUSE LÕPETAMISE ALUSED JA KORD

(1) Muusikakooli ümberkorraldamise ja/või tegevuse lõpetamise üle otsustab vallavolikogu.

(2) Õppeasutuse ümberkorraldamisest ja/või tegevuse lõpetamisest teatab pidaja õppuritele, lastevanematele, koolitöötajatele ja Eesti Hariduse Infosüsteemi volitatud töötajatele vähemalt neli kuud enne kooli õppeperioodi lõppu.

(3) Ümberkorraldamise ja/või tegevuse lõpetamise korraldab kooli hoolekogu ja vallavalitsuse ühiselt moodustatud komisjon.

§11 PÕHIMÄÄRUSE MUUTMISE KORD

(1) Põhimääruse muudab, kinnitab ja tunnistab kehtetuks vallavolikogu.

Toetajad