Otepää Muusikakooli hindamisjuhend

KINNITATUD
Otepää Musikakooli direktori 29.09.2020
käskkirjaga nr 1-1/5

Hindamise alused

 • Õpilaste teadmiste ja oskuste hindamise aluseks on Otepää Muusikakooli õppekava.
 • Õpilaste käitumise ja hoolsuse (tööpanus) hindamisel lähtutakse Otepää Muusikakooli kodukorrast ja õpilase panusest õppetööle pühendumisel.

Hindamise põhimõtted

 • Hindamine on õpitulemustele ja oskustele hinnangu andmine.
 • Õpilase hindamisel arvestatakse õppeaine eripära, õpilase eeldusi, vanust, võimeid ja individuaalset arengut.

Õpitulemuste hindamine

 • annab teavet õpilaste õpiedukusest ja on aluseks kooli edukale lõpetamisele;
 • on aluseks õpetaja tegevusele õpilase õppimise ja individuaalse arengu toetamisel;
 • motiveerib õpilast sihikindlamalt harjutama ja õppima;
 • suunab õpilase enesehinnangu kujunemist ja on abiks edasise haridustee valikul.

Käitumise ja hoolsuse hindamine motiveerib ja suunab õpilast:

 • järgima üldtunnustatud käitumis- ja kõlblusnorme;
 • täitma kooli kodukorra nõudeid;
 • täitma õpiülesandeid ning endale võetud kohustusi.

Hindamise korraldus

 • Otepää Muusikakoolis eristatakse jooksvaid nö protsessihindeid, trimestrihinded, aastahinnet ja eksamihinnet.
 • Protsessihinded moodustavad trimestrihinde. Trimestrihinne koosneb vähemalt kolmest hindest (eriala ettemängud, heliredelid, hindekontserdid, kontrolltööd, tunnikontrollid).
 • Kokkuvõttev trimestrihinne pannakse välja iga trimestri lõpul (vastavalt 1.detsember, 1.märts, 1.juuni).
 • Aastahinne on kokkuvõttev hinne, mille aluseks on trimestrihinded.
 • Eksamid ja tasemetööd – Eksamite ja tasemetööde eesmärk on hinnata õppurite kokkuvõtvaid teadmisi erinevate õppeastmete lõpul. Toimuvad õppeaja jooksul kaks korda – tasemetöö ja erialaeksam IV klassi viimasel trimestril (eriala ja solfedžo) ja lõpueksam VII klassi viimasel trimestril (eriala ja solfedžo). Eksamihinne ei kujunda aastahinnet. Eksamikavad esitatakse peast ja lähtuvad Otepää Muusikakooli õppekavast.

Hinded

Otepää Muusikakoolis hinnatakse õpitulemusi numbrite, mitteeristava hindamise ja sõnalise hinnangu kaudu.

 • Õpitulemusi hinnatakse numbriliselt kasutades viiepallisüsteemi ( “5”- “väga hea”; “4” – “hea”; “3” – “rahuldav”; “2” – puudulik; “1”- mittearahuldav).
 • Tulemuste täpsemaks hindamiseks võib kasutada “+” ja “-“märki. Need ei kajastu lõputunnistusel.
 • Lisaks numbrilisele hindamisele annavad erialaõpetajad õpitulemustele suulised või kirjalikud sõnalised hinnangud, mis võimaldavad veel paremini tagasisidestada, õppimist toetada ja anda lapsele objektiivsed teadmised oma võimetest ja oskustest.

“5” – õpitulemus on täiel määral õppekava nõuetele vastav; esitus on musikaalne, lihvitud ja veenev
“4” – õpitulemus on üldiselt õppekava nõuetele vastav, kuid esineb väiksemaid vajakajäämisi; esitus on musikaalne ja veenev, esineb pisivigu viimistluses
“3” – õpitulemus on põhiosas õppekava nõuetele vastav, kuid esineb puudusi ja vigu; esitus on piisavalt veenev, kuid lihvimata ja ja kohati ebatäpne
“2” – õpitulemus on osaliselt õppekava nõuetele vastav, aga esineb olulisi puudusi ja vigu; esitus ei ole veenev ega musikaalne, on sooritatud osaliselt
“1” – õpitulemus ei vasta õppekava nõuetele või õppur pole osalenud aktiivselt õppetöös ja on põhjuseta puudunud, esitus ei vasta nõuetele ja ei ole sooritatud

 • Mitteeristava hindamisega, “arvestatud”, “mitte-arvestatud”, hinnatakse valikaineid ja arvestusi. Mitteeristavat hindamist võib õppenõukogu otsusega rakendada ka õpilasest või koolikorraldusest mitteolenevatel põhjustel (õpilase tervislik seisund, eriolukord vms).
 • Käitumine ja hoolsus (tööpanus) märgitakse tunnistusel ühesõnalise hinnanguna (“ eeskujulik”, “hea”, “rahuldav”, “mitterahuldav”).
Toetajad